Funktions- og stillingsbeskrivelse for centersygeplejersker

Funktions- og stillingsbeskrivelse for centersygeplejersker ansat ved Autisme Center Vestsjælland

Nærmeste leder: Daglig leder

Funktionsområde:

At udføre sygepleje, dvs. sygeplejersken

 • Skal vejlede kolleger om konkret sygepleje hos borgeren; omfattende identifikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering og justering
 • Skal udvise bevidsthed omkring patientsikkerhed.

At lede sygepleje, dvs. at sygeplejersken

 • Varetager den faglige ledelse af indholdet i ydelsen og de administrative og koordinerende funktioner omkring pleje- og behandling i samarbejde med samarbejdspartner
 • Får delegeret en opgave i at være medansvarlig for, at opgaveløsningen af de sundhedsfaglige opgaver i de enkelte teams sker i henhold til instrukser
 • Har et bredt kendskab til målepunkterne for det sundhedsfaglige tilsyn, samt er den sundhedsfaglige kompetence, der koordinerer og videredelegerer sundhedsfaglige opgaver ud til social og sundhedsassistenter og det pædagogiske personale i de enkelte teams. Der vil være et tæt samarbejde med borgere og pårørende

At formidle sygepleje, dvs. at sygeplejersken

 • Er i stand til at formidle den generelle sygeplejeviden til f.eks. kolleger, samarbejdspartner og studerende, formidle ny viden samt implementere denne ved bl.a. undervisning, oplæring og opfølgning
 • Har et medansvar for i samarbejde med den daglige leder at formidle viden til den daglige leder således, at de ledelsesmæssigt er i stand til at gennemføre et sundhedsfagligt tilsyn.

At udvikle sygeplejen, dvs. at sygeplejersken

 • Systematisk sætter egen og andres sygeplejepraksis i et større perspektiv for at udvikle bedre sygeplejetilbud og kvalitetssikre sygeplejen, dette i tæt samarbejde med den sundheds- og sygeplejefaglige konsulent på ACV
 • Har ansvaret for, at personalet i de respektive teams er bekendte med målepunkter for det risikobaserede tilsyn, samt at informere leder om, hvor der ses behov for udvikling
 • Skal styrke det tværfaglige samarbejde i et recovery-orienteret perspektiv og med en rehabiliterende tilgang
 • Udarbejder og opdaterer lokale matrikelinstrukser i samarbejde med den sundheds- og sygeplejefaglige konsulent, så disse lever op til kravet om at være praksisnære
 • Er ansvarlig for, at social og sundhedsassistenten i teamet er ”klædt” på til at være teamets sundhedsfaglige profil, således at social og sundhedsassistenten er i stand til at rådgive og vejlede pædagogiske kollegaer, i observationer af sundhedsfaglig karakter.

Kompetence og funktionsområde:

At udføre sygepleje:

 • At medvirke i varetagelsen af de direkte komplekse plejeopgaver
 • At instruere og uddelegere opgaver til social - og sundhedsassistenterne samt det pædagogiske personale
 • At samarbejde tæt med borgerne og dennes pårørende
 • At rådgive, vejlede, støtte og observere borgeren i relation til ansvarsområdet/funktionsområder
 • At udarbejde sygeplejefaglig udredning (12 sygeplejefaglige problemområder) ved indflytning af ny borger samt udfylde stamdate i sundhedsmodulet og medicinkort
 • At udarbejde et årligt resumé over borgerens sundhedsfaglige problemstillinger
 • Sikre at behandlingsplaner er ajourførte, og at der sker opfølgning
 • Tilrettelægge den komplekse pleje – herunder terminalpleje
 • Koordinerer lægeordinerede behandlingsopgaver i samarbejde med praktiserende og/eller speciale læge, hospitaler, hjemmesygeplejen mm
 • Ansvarlig for dagligt at gennemgå indkomne MedCom korrespondancer samt handle på disse
 • Dokumentere i borgerens sundhedsjournal i Sundhedsmodulet og sikre, at denne er ajourført
 • Sikre at der årligt er gennemgang af alle patientjournaler
 • Sikre i samarbejde med SSA’er at kompetenceskemaer på alle medarbejdere er ajourført iht. relevante og uddelegerede sundhedsfaglige opgaver
 • Foretage faste besøg med regelmæssige mellemrum hos teams og borgerne

At udvikle sygeplejen:

 • Skal medvirke til at kvalitetsudvikle sygeplejen
 • Sammen med ledelsen og det øvrige personale, udvikle og spille en aktiv rolle i tilrettelæggelsen af og dokumentationen for den pleje og omsorg, som udføres
 • Sikre at lokale instrukser kendes og følges i samarbejde med ledelsen
 • Sikre fokus på, at utilsigtede hændelser indberettes og følges op bl.a. ved drøftelse af arbejdsgange
 • Være rollemodel for personalet i forhold til kontakten til borgeren og i udførelsen af pleje- og omsorgsopgaver
 • Medvirke ved koordinering, således at de tværfaglige ressourcer udnyttes optimalt hele døgnet hos den enkelte borger / gruppe
 • Varetage koordinerende, oplærende, undervisende og vejledende opgaver over for kollegaer herunder elever og studerende.

Generelle forventninger:

 • Kan samarbejde med relevante fagpersoner og samarbejdspartnere
 • Kan arbejde ud fra det etiske landskab – målrettet borgerne og løsningen af kerneopgaven i et tværprofessionelt perspektiv
 • Kan begrunde sin praksis, faglig såvel som etisk, samt kontinuerligt forøge sin viden inden for arbejdsfeltet
 • Kan og skal videregive relevante observationer, både mundtligt og skriftligt, der har betydning for borgerens daglige og fremtidige livsførelse samt, at kunne udnytte den enkeltes ressourcer og arbejde rehabiliterende
 • Evner at opspore tidlig sygdom og forebygge indlæggelser
 • Skal sikre borgerens ret til værn af fortrolige oplysninger (borgerens retssikkerhed)

18. november 2022

Siden er sidst opdateret 30. november 2022