Funktions- og stillingsbeskrivelse for centersygeplejersker

Funktions- og stillingsbeskrivelse for centersygeplejersker ansat ved Autisme Center Vestsjælland

Nærmeste leder: Daglig leder

Funktionsområde:

At udføre sygepleje, dvs. sygeplejersken skal vejlede kolleger om konkret sygepleje hos borgeren; omfattende identifikation af sygeplejebehov, målsætning, gennemførelse, evaluering og justering. En bevidsthed omkring patientsikkerhed.

At lede sygepleje, dvs. at sygeplejersken varetage den faglige ledelse af indholdet i ydelsen. At sygeplejersken varetager de administrative og koordinerende funktioner omkring pleje- og behandling i samarbejde med samarbejdspartner.

Sygeplejersken vil får en delegeret opgave i, at være medansvarlig for, at opgaveløsningen af de sundhedsfaglige opgaver i de enkelte teams sker i henhold til instrukser og har et bredt kendskab til målepunkterne for det sundhedsfaglige tilsyn, samt være den sundhedsfaglige kompetence der koordinerer og videredelegere sundhedsfaglige opgaver ud til social og sundhedsassistenter og det pædagogiske personale i de enkelte teams. Der vil være et tæt samarbejde med borgere og pårørende

At formidle sygepleje, dvs. at sygeplejersken er i stand til at formidle den generelle sygeplejeviden til f.eks. kolleger, samarbejdspartner og studerende. At kunne formidle ny viden og implementere denne ved bl.a. undervisning, oplæring og opfølgning.

Det er ligeledes sygeplejerskens medansvar i samarbejde med den daglige leder at formidle viden til den daglige leder således, at de ledelsesmæssigt er i stand til at gennemføre et sundhedsfagligt tilsyn.

At udvikle sygeplejen, dvs. at sygeplejersken systematisk sætter egen og andres sygeplejepraksis i et større perspektiv for at udvikle bedre sygeplejetilbud og kvalitetssikre sygeplejen, dette i tæt samarbejde med den sundheds- og sygeplejefaglige konsulent på ACV.

Sygeplejersken har ansvaret for, at personalet i de respektive teams er bekendte med målepunkter for det risikobaserede tilsyn, samt at informere leder om hvor der ses behov for udvikling. Styrke det tværfaglige samarbejde i et recovery orienteret perspektiv og med en rehabiliterende tilgang.

Udarbejde og opdatere lokale matrikelinstrukser i samarbejde sammen med den sundheds- og sygeplejefaglige konsulent, så disse lever op til kravet om at være praksisnære.

Sygeplejersken er ansvarlig for, at social og sundhedsassistenten i teamet er ”klædt” på til at være teamets sundhedsfaglige profil, således at social og sundhedsassistenten er i stand til at rådgive og vejlede pædagogiske kollegaer, i observationer af sundhedsfaglig karakter.

 

Kompetence og funktionsområde:

At udføre sygepleje:

 • At medvirke i varetagelsen af de direkte komplekse plejeopgaver
 • At instruere og uddelegere opgaver til social - og sundhedsassistenterne samt det pædagogiske personale
 • Tæt samarbejde med borgerne og dennes pårørende
 • Rådgive, vejlede, støtte og observere borgeren i relation til ansvarsområdet/funktionsområder.
 • Ved indflytning af ny borger udarbejdes sygeplejefaglige udredning (12 sygeplejefaglige problemområder) samt udfyldelse af stamdate i sundhedsmodulet og medicinkort.
 • Udarbejde årligt resumé over borgerens sundhedsfaglige problemstillinger. (Den måned borger har fødselsdag)
 • Sikre at behandlingsplaner er ajourførte og at der sker opfølgning
 • Tilrettelægge den komplekse pleje – herunder terminalpleje.
 • koordinerer lægeordinerede behandlingsopgaver i samarbejde med praktiserende / og speciale læge, hospitaler, hjemmesygeplejen mm
 • Ansvarlig for dagligt at gennemgå indkomne Edifact meddelelser i Sensum Bosted samt handle på disse
 • Dokumentere og være ansvarlig i forhold til at borgerens sundhedsjournal i Sundhedsmodulet og sikre at denne er ajourført
 • Sikre at der årligt er gennemgang af alle patientjournaler
 • Sikre i samarbejde med SSA’er at kompetenceskemaer på alle medarbejdere er ajourført iht. relevante og uddelegerede sundhedsfaglige opgaver
 • Foretage faste besøg med regelmæssige mellemrum hos borgerne

 

At udvikle sygeplejen:

 • Skal medvirke til at kvalitetsudvikle sygeplejen.
 • Sammen med ledelsen og det øvrige personale, udvikle og spille en aktiv rolle i tilrettelæggelsen af og dokumentationen for den pleje og omsorg, som udføres.
 • Lokale instrukser kendes og følges og sikre at instrukser implementeres i samarbejde med ledelsen
 • Sikre fokus på at utilsigtede hændelser indberettes samt opfølgning og drøftelse af arbejdsgange
 • Være opsøgende og rollemodel for personalet i forhold til kontakten til borgeren og i udførelsen af pleje og omsorgsopgaver
 • Medvirke ved koordinering, således at de tværfaglige ressourcer udnyttes optimalt hele døgnet hos den enkelte borger / gruppe
 • Varetage koordinerende, oplærende, undervisende og vejledende opgaver over for kollegaer herunder elever og studerende.

 

Generelle forventninger:

 • Kan se muligheder frem for begrænsninger.
 • Kan samarbejde med relevante fag personer og samarbejdspartnere.
 • Arbejde ud fra det etiske landskab – målrettet borgerne og løsningen af kerneopgaven i det tværprofessionelt perspektiv.  
 • Kan begrunde sin praksis, faglig såvel som etisk, samt kontinuerligt forøge sin viden inden for arbejdsfeltet.
 • Kan og skal videregive relevante observationer, både mundtligt og skriftligt, der har betydning for borgerens daglige og fremtidige livsførelse samt, at kunne udnytte den enkeltes ressourcer og arbejde rehabiliterende.
 • Opspore tidlig sygdom og forebygge indlæggelser
 • Skal sikre borgerens ret til værn af fortrolige oplysninger (borgerens retssikkerhed)

 

 • Medvirke og fremme et positivt og engageret arbejdsmiljø ved:
  • At være lyttende og åben
  • At have respekt for hinandens meninger og forskelligheder, forslag og ideer
  • Respektfuld omgangstone
Siden er sidst opdateret 27. maj 2021