Om skolen

Rosenkilde Skole
 • Om Skolen

  Rosenkilde Skole er en intern specialskole, som er en del af Autisme Center Vestsjælland.

   

  Vi har p.t. 140 elever, som består af både eksterne og interne elever.

   

  Skolen tilbyder vidtgående specialundervisning efter Folkeskolelovens §20.2 til børn og unge mellem 6 - 18 år.

  Tilbuddet dækker 0. – 10. klasse.

   

  I samarbejde med eleven og hjemmet søger vi at tage udgangspunkt i Folkeskoleloven og fagenes fælles mål for at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs niveau og behov. Derudover besluttes det i fællesskab, hvorvidt den enkelte elev skal tilbydes folkeskolens test og prøver.

   

  Skolens åbningstid er kl. 8.10 - 16.00 alle hverdage.

   

 • Målgruppen

  Størstedelen af eleverne på Rosenkilde Skole har en autismediagnose, og vi har på skolen elever fra hele autismespektret.
  Variationen er derfor stor, og skolen rummer både elever med autisme og nedsat funktionsevne, elever med autisme og et højt funktionsniveau samt flere elever, som har tillægsdiagnoser som for eksempel ADHD, OCD, angst, og epilepsi.

 • Åbningstider

  Alle klassetrin møder ind kl. 8.10.

  Hjemmeboende børn kan tilbydes skolens fritidstilbud fra skolens sluttidspunkt indtil kl. 16.00 samt i skolernes ferier.

  Skolen og fritidstilbuddet følger Slagelse Kommunes ferieplan.

 • Interne og eksterne tilbud

  På skolen samarbejder vi med en række forskellige fagpersoner.
  Internt består samarbejdet af en inddragelse af egne psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og audiologopæder (tale/høre konsulenter) i arbejdet med eleverne, samt eksternt, hvor vi blandt andet samarbejder med andre psykiatere, psykologer, fysio- og ergoterapeuter.

  Da Rosenkilde Skole er en intern skole under Autisme Center Vestsjælland, har vi derudover også mulighed for at benytte en række af Centerets tilbud og aktiviteter herunder klatretårn, Gokart og motionsrum.
  Personalet på skolen har også et tæt samarbejde med personalet fra andre af Autisme Center Vestsjællands tilbud herunder blandt andet bo- og aflastningstilbud. For de elever, som benytter disse tilbud, vil der derfor være et naturligt samarbejde mellem disse omkring eleven.

  Videre er der også ved overgang til en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse et samarbejde og en tæt dialog mellem personalet omkring den unges videre forløb.

 • Klasser og teams

  For at sikre et trygt og overskueligt miljø, hvor elever og voksne kender hinanden godt, er skolen inddelt i 7 teams fordelt på 5 huse.

  Rosenkilde Skole har elever fra hele autismespektret, og alle elever søges indplaceret efter deres behov. Vi har på skolen både elever, der har behov for megen støtte og elever med behov for mindre eller anden form for støtte, og vi søger derfor at placere den enkelte i en klasse, som vi vurderer passer til eleven.

  Klasserne består som regel af 4 – 8 elever -  alt efter støttebehov, og disse er opdelt efter alder, deres faglige niveau samt hvordan eleverne fungerer socialt.

  Skolens størrelse skaber gode muligheder for fællesskab og samarbejde mellem eleverne. Med aldersinddelte huse møder eleverne andre jævnaldrende, og igennem leg og fælles aktiviteter skabes der nye relationer, gode venskaber samt en fælles forståelse og spejling i hinanden.

  Udeklasser er et tilbud til elever med behov for ’luft under vingerne’, og her kan eleven følge personalet på Friluftsgården i nogle timer hver uge.

 • "Fritten"

  Forudsigelighed og struktur er det bærende element omkring det at skabe et frirum med lyst og interesseprægede aktiviteter.
  Derfor søger vi i Rosenkilde Skolens fritidstilbud at skabe fritidsaktiviteter i trygge rammer, som er struktureret og tilrettelagt, så børnene kan overskue og forholde sig til dem. Det er derfor også et genkendeligt personale fra skolen, som er tilstede her.

  Fritidstilbuddets åbningstider:

  • Hjemmeboende børn kan tilbydes eftermiddagsfrit fra skoledagens slut og indtil kl.16.00. 
  • Fritidstilbuddet er ydermere åbent i skolernes ferier
  • Skolen og fritidstilbuddet følger Slagelse Kommunes ferieplan
 • Forældresamarbejde

  Rosenkilde Skole tilbyder et tæt samarbejde med elevens forældre. Vi informerer dagligt via ForældreIntra og kontakter telefonisk ved behov.
  Igennem samarbejdet bliver vi klogere på hinanden, lytter til hinanden og tager ved lære af vores forskellige kompetencer og ekspertiser som henholdsvis forældre og skole.
  Forældre repræsenteres via skolebestyrelsen, som er i tæt kontakt med skolens ledelse og medarbejdere.

 • Autisme og pædagogik

  På Rosenkilde Skole har vi mange og meget forskellige elever, og derfor er måderne, vi arbejder på forskellige i klasser og teams. Men fælles for alle er, at vi bestræber os på at møde eleverne lige der, hvor de er og derudfra vælge hvilke metoder, der vil understøtte den enkelte elevs trivsel og udvikling bedst.
  Vi har fokus på at skabe tryghed, ro og overskud hos eleverne, og dagligdagen er derfor bygget op omkring en høj grad af forudsigelighed i form af en struktureret og skemalagt hverdag med få voksne i de enkelte klasser og stor brug af visuel støtte. Vi indretter dagligdag og lokaler, så eleverne er i små og trygge miljøer, hvor de modtager så få sanseindtryk som muligt.

  I undervisningen arbejder vi målrettet med at udvikle elevernes sociale kompetencer dels igennem undervisning og træning, hvor eleven lærer at genkende og italesætte egne og andres følelser. Dette kan for eksempel ske i arbejdet med materialer, som medvirker til at udvikle indsigt og sociale færdigheder.
  Dette arbejde videreføres i dagligdagen, hvor elevernes sociale kompetencer udvikles i mere spontane situationer for eksempel i mødet med andre jævnaldrende elever, når eleverne leger på legepladsen eller spiller stikbold på boldbanen.  Alt dette foregår i overskuelige rammer med få elever og følges tæt af personalet, som hjælper til samt understøtter godt kammeratskab, leg og samvær.

  Skolens personale har fokus på, at kommunikationen sker på elevens niveau. Hvor nogle elever har behov for at få understøttet kommunikationen visuelt, har andre behov for kortere sætninger. Vi er derfor meget opmærksomme på, hvad der for den enkelte danner mening og forståelse.
  Hverdagen på skolen emmer af smil, morskab og humor; alt sammen i respekt for hvor den enkelte elev er.

 • Undervisningens tilrettelæggelse

  På Rosenkilde Skole er undervisningen tænkt og tilrettelagt efter den enkelte elevs niveau. Dette gøres ved, at personalet udarbejder en individuelt tilpasset elevplan, der indeholder lærings- og udviklingsmål for den enkelte elev.  

  I den daglige undervisning veksles der mellem enmandsarbejde, som i de fleste tilfælde foregår ved afskærmede enmandsborde, så eleverne får ro til at koncentrere sig og undervisning i klasse eller på hold for at få skabt samt understøtter fællesskabet mellem eleverne.
  Undervisningen består af faglig undervisning og træning i de enkelte fag, og i nogle klasser vil dele af undervisningen være emnebaseret. I den daglige undervisning anvender og inddrager vi digitale/interaktive redskaber.

  Udover klasseundervisning har hele Rosenkilde Skole i løbet af året flere fælles temauger med udgangspunkt i egen klasse eller eget team.
  Vi inddrager udeskole-aktiviteter i undervisningen, hvor det er relevant, da vi har let ved at komme til både by og natur, idet vi har adgang til centerets minibusser.

 • Didaktik

  Didaktik betegner grundlæggende de overvejelser, der ligger til grund for at formidle undervisningsmål samt dannelsen af elever. Groft set opdeler vi didaktik i 2 hovedgrupper: Fag didaktik og den almene didaktik.

  Fagdidaktik omhandler gennemgangen af de enkelte fags mål og kompetenceområder samt udvælgelsen af de metoder, der passer til den enkelte elevs faglige læring. Under fagdidaktikken placeres begreber som IT-didaktik og udeskole didaktik.

  Den almene didaktik – eller dannelsesdidaktikken er de overvejelser, der handler om at bibringe eleverne en almen dannelse, som beskrevet i Folkeskoleloven og herunder de overvejelser, der ligger til grund for social læring samt læring i almindelige dagligdags færdigheder.

  Fagdidaktik

  Ved hjælp af de for et fag forenklede fællesmål, lærervejledninger og eventuelle canonpunkter udvælger underviseren de metoder, der på bedste vis danner grundlaget for at formidle fagets generelle krav og kvalifikationer til den enkelte elev. I processen indgår der også overvejelser og vurderinger omkring, hvor der skal undervises, herunder om undervisningen skal foregår i det traditionelle klasserum, eller om der skal tænkes i udeskole didaktiske baner. I enkelte læringsforløb kan det have gavn for eleverne at flytte læringsrummet væk fra klasselokalet og ud i andre lokaliteter, der passer til det enkelte fag.
  Derudover overvejes det om og hvilke IT-hjælpemidler, der kan understøtte elevernes læring i de enkelte fag, og i hvilket omfang sådanne hjælpemidler skal ind tænkes i undervisningen.


  Almen didaktik

  Den almene didaktik eller dannelsesdidaktikken er de overvejelser underviseren gør sig ud fra Folkeskoleloven og lærervejledningerne til de enkelte fag. Denne didaktik tænkes ind i alt undervisning og er medvirkende til udvælgelsen af de metoder, som på bedst mulig vis kan give eleverne en almen dannelse samt generelle sociale kompetencer.
  Det er i den almene didaktik, at vi omsætter Folkeskolelovens formålsparagraf til læring for vores elever. I de overvejelser, som underviseren gør sig omkring planlægningen af undervisningen, ligger der et stort kendskab til elevernes evner til at tilpasse sig sociale konventioner og en omfattende viden omkring, hvordan de navigerer i sociale fællesskaber. Undervisningen tilrettelægges altså ud fra et erfaringsmæssigt kendskab til den enkelte elevs kognitive evner samt et generelt kendskab til elevens lyst til at lære.

 • Metoder

  Visual learning

  Visuel learning kan inddrages i understøttelsen af undervisningen. Der sættes her fokus på, at eleverne kan forholde sig til visuelle hjælpemidler i form af tegninger eller piktogrammer, der understøtter en given situation. For eksempel beskriver et billede af en hånd i vejret ”husk at række hånden op” og en mund med en finger foran beskriver ”du skal være stille”. Der sættes med andre ord fokus på at skrevne instruktioner erstattes af billeder, der understøtter pointerne.

  Low arousal

  Lavt stressniveau er en metode, der anvendes og bruges i skabelsen af bedre muligheder for eleverne til at tilpasse sig nye situationer og nyt stof i undervisningen. Der tages udgangspunkt i den enkelte elev, og undervisningen tilpasses løbende for ikke at stresse eleverne mere end nødvendigt. Vi sætter ikke overliggeren lavt for at have et lavt stressniveau. Vi arbejder med den grundtanke, at vi hellere stiller krav om få ting end for mange ting, da dette kan udløse stress, og i stedet arbejder vi hele tiden hen imod at øge mængden af opgaver.
  Undervisningen justeres løbende op og ned efter den enkelte – og i stedet for stressfulde situationer på grund af for store krav, søger vi i opnåelsen af hvert enkelt mål at give eleverne en oplevelse af succes.

  Gentle teaching

  En metode der på mange måder minder om den foregående low arousal, men dog med visse forskelle.
  Gentle teaching tager udgangspunkt i forholdet mellem den enkelte elev og underviser, og der tages her hensyn til, hvor meget underviseren kan arbejde med den enkelte elev. Eleven arbejder her i eget tempo, kun understøttet af underviseren. Dog vil underviseren hele tiden søge at arbejde med elevens egen opfattelse af, hvad han eller hun kan, for dermed at opnå en følelse af succes hos eleven.

  Udeskolemetoden

  Rosenkilde Skole rummer mange muligheder for aktiviteter. En af disse er muligheden for at flytte undervisningen fra klasserummet og ud i det fri blandt andet ud på området omkring skolen, som byder på masser af naturoplevelser. Derudover har skolen mini-busser til rådighed, så vi nemt kan planlægge undervisning i by og natur.
  I de tilfælde, hvor eleverne kan rumme det, søger vi, så vidt det er muligt, at give eleverne en anden oplevelse af, hvad undervisning er. For at finde ind til fagenes generelle krav og kvalifikationsmål tages der udgangspunkt i en samskabelsesproces, hvor eleverne kan opleve steder med relevans for undervisningen og via disse danne deres egne refleksioner. Bag udeskolemetoden ligger der ikke en tanke om ”vi tager på tur, for turens skyld” men i stedet en ide om, at samskabelsesprocessen i undervisningen kommer i den fortælling, der opstår på stedet.

 • MOT

   

  Mot (nyt vindue)

   

  Udskolingen kan tilbyde MOT-forløb til de unge elever.

  MOT er norsk og betyder mod. MOT arbejder med at udvikle robuste unge, der inkluderer alle gennem 3 værdier:

  Mot Vaerdier

  Om MOT

  • MOT er en global nonprofitorganisation, der startede i Norge i 1997.
  • MOT styrker unges robusthed og mod gennem et forebyggende og kulturskabende livsmestringsprogram i skolen.
  • Motivationen for at etablere MOT i 1997 var et stærkt ønske fra 4 topidrætsudøvere om at bidrage positivt med deres rollemodelstatus til mange af samfundets udfordringer: rusmiddelmisbrug, vold, kriminalitet, mobning, psykiske vanskeligheder og udelukkelse og ensomhed. MOT’s overbevisning er, at dét at styrke unges robusthed og mod er nøglen til et varmere og tryggere samfund.
  • MOT’s vigtigste indsatsområde er MOT’s program ”Robuste Unge”, som er for udskolingen, efterskoler og ungdomsuddannelser. ”Robuste Unge” består af moduler, som alle er aktive, målrettede og refleksionsskabende. Modulerne har forskellige temaer, men er kontinuerlige og har MOT’s 3 værdier: MOD til at leve, MOD til at vise omsorg og MOD til at sige nej, som en rød tråd gennem hele programmet. Modulerne gennemføres af nøje rekrutterede MOT-coaches, der alle har dét tilfælles, at de brænder for at arbejde med unge.

   

  Louise Arildsø, Maj-Britt Steenbuch Falk og Malene Mortensen er MOT-coaches. Kim Lysebjerg Bing er MOT-leder.

  Vi vil tilpasse MOT-forløbene ud fra vores elevers særlige behov for at give den enkelte den bedst mulige oplevelse, når han/hun deltager i MOT.

   

 • Personalet

  Skolens personale er sammensat af pædagoger, lærere og medhjælpere, der kontinuerligt uddannes inden for området for at sikre størst mulig faglighed i opgaveløsningen.

  Vi samarbejder med professionshøjskoler i den løbende uddannelse af pædagogiske assistenter, pædagoger og skolelærere for at sikre samt skabe et personale på skolen, som alle har en viden indenfor den nyeste udvikling omkring undervisning og pædagogik.

 • Lærerstuderende

  Formål

  Formålet med handleplanen er, at give skolens praktiklærere og vejledere, et arbejdsredskab til at modtage studerende på skolen. Samt at give overblik over de opgaver der er før, under og efter praktikken.

  Formålet er ligeledes, at have et arbejdsredskab til, at fordele opgaver til enkeltpersoner eller grupper, i forbindelse med praktikken.

 • Antimobbepolitik

  Antimobbepolitik for Rosenkilde Skole

  Vi vil med vores antimobbepolitik sikre elevernes trivsel i deres skolegang på Rosenkilde skole. Den skal hjælpe os med, at skabe læringsmiljøer, der sikrer at eleverne har mulighed for at lykkes både fagligt, socialt, psykisk og personligt.

  Du kan i nedenstående dokument læse mere om antimobbepolitikken på Rosenkilde skole:

 • Hunde i undervisningen

  Hunde i undervisningen

  På Rosenkilde Skole har vi gode erfaringer med at bruge hunde i undervisningen. I øjeblikket har vi 4-5 hunde tilknyttet, som hver især bliver brugt til opgaveløsning. En af hundene har endda bestået uddannelse som terapihund.

  En terapihunds arbejdsdag

  En terapihund er aktiv og udfører noget sammen med vores elever. Den kan være et supplement til mange forskellige typer af behandling, f.eks. mod depression, angst, stress, eller kan bruges i arbejdet med mennesker, som har en diagnose indenfor fx autisme og ADHD/ADD. Terapihunden motiverer og støtter i læringssituationer og vanskelige opgaver, både fysiske og psykiske. Den kan hjælpe med at træne kognitive og ergoterapeutiske opgaver.

  Videnskabelig evidens

  Den hundeterapeutiske virkning er grundfæstet i videnskabelig evidens. I arbejdet med hunden aktiveres nervesystemet. Man udvikler en større mængde af transmitterstoffer såsom dopamin, serotonin og oxytocin m.fl. Alle disse transmitterstoffer har en sund effekt på vores krop og sind. Derudover mindsker vi mængden af stresshormonet kortisol, hvilket giver de bedste forudsætninger for at få størst udbytte af den læring, som man bliver tilbudt i løbet af en skoledag.

  Specialtilrettelagte forløb

  Vi skaber specialtilrettelagte forløb ud fra elevernes behov, kognitive kompetencer og det overordnede formål. Uanset om det omhandler trivsel, bogfaglig læring, motorisk træning, sammenhold eller succesoplevelser, så kan det laves gennem hundeterapi. For de elever som har en særlig plads i deres hjerte for hunde, er der fra start oprettet ”oplevelsen af sammenhæng” for dem. Omvendt har elever med tidligere angst for hunde fundet så stor tryghed i en af hundene, at de løber den i møde og giver den et stort kram. Brug af hunde i undervisningen har altså mange fordele, og vi arbejder løbende med forskellige indfaldsvinkler til eleverne.