STU-Anholtvej

Hverdagen på STU
 • Undervisning

  Der er undervisning mandag til fredag fra kl. 8.30-13.30. I løbet af undervisningsdagen er der faste indlagte pauser.

  Skolen følger i store træk folkeskolernes ferier og helligdage. Derudover er der max. 2 lukkedage henover året, hvor personalet har pædagogiske dage.

  Der er mødepligt til undervisningen på STU, og du skal melde afbud ved sygdom. Andet fravær skal aftales med din UU-vejleder eller sagsbehandler.

 • Forventninger til dig

  Når du starter hos os, har vi nogle forventninger til dig:

  • At du er interesseret i at gå på STU.
  • At du er mødestabil.
  • At du forsøger at være aktiv deltagende i undervisningen.
  • At du giver besked, hvis du er fraværende eller forsinket.
 • Vejledning

  I skemaet er der afsat en ugentlig tid, hvor du sammen med din STU-kontaktperson snakker om din generelle trivsel, kigger på dine uddannelsesmål, planlægger praktik m.m.

 • Samarbejde

  UU-møder:
  En til to gange om året inviterer uddannelsesstedet til et STU-møde, hvor din uddannelsesplan skal evalueres. STU-mødet er dit møde som elev, hvor du har mulighed for at få indflydelse på din uddannelse og måske lave ændringer i din uddannelsesplan. Til STU-møderne inviteres også din STU-kontaktperson, din UU-vejleder og din sagsbehandler. Forældre inviteres, såfremt elever, der er over 18 år, giver samtykke til det.

  Pårørende:
  Vi anser samarbejdet med pårørende som værende givtigt og berigende ift. viden og erfaringer. Vi arbejder på at opnå en fælles grundlæggende forståelse og accept af elevens særpræg og individualitet. Ligeledes forventer vi, at alle indgår i et konstruktivt og åbent samarbejde – med udgangspunkt i dette.

 • Mad og drikke

  Der er frokostpause hver dag fra kl. 11.45-12.30.

  Maden spises på STU enten i en lille gruppe eller for sig selv, hvis du har behov for det.

  Eksterne elever medbringer selv madpakke.

  I dagligdagen tilbereder vi ofte mad til fællesspisning, hvor alle er velkomne til at spise med.

 • Transport

  Du skal selv tage offentlig transport til og fra STU’en.

  Der kører bybusser, som standser lige ved uddannelsesstedet. Hvis dette ikke er muligt, hjælper vi med at træne dette i samarbejde med dig.

  Såfremt du har brug for solokørsel, kræver det en bevilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning eller fra din Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

 • Arrangementer og ture

  Der ligger flere faste arrangementer i løbet af året.

  Vi har sommer- og juleafslutninger, hvor forældre og pårørende er inviteret.

  I forbindelse med undervisningen tager vi på virksomhedsbesøg og besøger kulturinstitutioner m.m.

  Vi tager årligt om foråret på studietur.

STU-Anholtvej
 • Målgruppe

  Vores STU er målrettet unge mennesker med autisme spektrum forstyrrelser og andre beslægtede diagnoser. Dette kan være mental retardering, angst, OCD, AHHD eller lign.

  STU-Anholtvej er målrettet unge mennesker med mellem og lille støttebehov, og er fysisk placeret på Anholtvej 3 i Slagelse. De unge på STU-Anholtvej er bevilliget en takst 2 og 3.

  Vi arbejder med at støtte eleven i forhold til personlige, sociale og faglige kompetencer. I samarbejde med eleven afprøves forskellige praktikker, så de eventuelt kan få en afklaring i forhold til videre uddannelse og beskæftigelse. Overordnet er der fokus på livsmestring, så eleven kan blive så selvhjulpen som muligt.

 • Formål

  Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er et tilbud for alle unge mellem 16 – 25 år. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse.

  STU har til formål, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

  Den overordnede målsætning på STU – Autisme Center Vestsjælland, er at være et højtspecialiseret tilbud til unge med autisme og andre beslægtede udfordringer.

 • Afklaringsforløb

  STU starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor eleven i samarbejde med en tilknyttet STU-kontaktperson og resten af STU-personalet afklares inden for følgende områder:

  • Hvordan ser eleven sig selv i et fremtidigt voksenliv, herunder evt. uddannelse og beskæftigelse.
  • Elevens personlige og sociale kompetencer
  • Elevens faglige standpunkt
  • Hvilke kompetencer eleven besidder i forhold til almindelige dagligdags gøremål og selvstændig livsførelse.

  Afklaringsforløbet skal sikre, at eleven får et individuelt tilrettelagt STU forløb, der er skræddersyet elevens kompetencer, ønsker, drømme og muligheder.

 • Uddannelsesplan

  Efter afklaringsforløbet udarbejdes en uddannelsesplan for det første år, hvor der opstilles personlige, sociale, faglige og praktikmæssige mål, som eleven ønsker at opnå. Målene skal som udgangspunkt have en sammenhæng til de overordnede mål, som står i indstillingspapirerne, der blev lavet inden opstart på STU.

  Uddannelsesplanen laves i samarbejde med eleven og STU-kontaktpersonen. Herefter afholdes et UU-møde, hvor eleven, forældre, STU, UU-vejledere m.fl. deltager. Det er UU-vejlederen, som skal godkende målene.

  Elevens uddannelsesplan bliver revideret mindst en gang årligt. Når uddannelsen afsluttes, modtager eleven et kompetencebevis.

   

 • Lovgivning

  Et STU-uddannelsesforløb er bygget op omkring tre elementer:

  1.  En almendannende del, der skal udvikle, støtte og træne elevens       kompetencer i forhold til:

  a) Kommunikation, viden og indsigt i samfundsforhold,

  b) Bo-undervisning, selvstændig livsførelse og husholdning,

  c) Økonomi og kendskab til offentlige tilbud samt

  d) Anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen

   

  2.  En specifikt målrettet del, der skal udvikle, støtte og træne elevens       kompetencer i forhold til:

  a) Særlige færdigheder

  b) Fritids- og interessebetonede aktiviteter

  c) Beskæftigelsesmæssige aktiviteter som virksomhedsbesøg og   undervisning i arbejdsmarkedsforhold

  d) Forberedelse og træning med henblik på praktik i virksomheder og institutioner

   

  3. Praktik i virksomheder og institutioner, der skal udvikle, støtte og          træne elevens kompetencer i forhold til at blive en del af arbejdsmarkedet.

   

  Disse tre elementer skal eleven stifte bekendtskab med, tilegne sig viden om og opnå læring omkring i løbet af uddannelsen.

 • Fagligt indhold

  Vores STU tilbyder fag, der arbejder med elevens personlige, sociale og faglige kompetencer.

  Obligatoriske fag:

  • Medborgerskab
  • Bo-Undervisning
  • Bevægelse og Alternativt
  • Ugen, der gik
  • Vejledning/Praktik

  Faglige fag:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Alle fagene har udgangspunkt i et vedligeholdende niveau og ud fra elevens faglige kompetencer. Der kan ligeledes tages 9. klasses eksamen i dansk, matematik og engelsk. Man kan tage 1 eksamensfag per skoleår.

  Valgfag:

  • E-Sport
  • Friluftsliv
  • Medier
  • Eleven vælger 1 valgfag per skoleår.

   

  En mere detaljeret beskrivelse af fagenes formål og indhold findes her:

 • Skema

  I samarbejde med eleven bliver der udarbejdet et individuelt skema, som tilgodeser elevens ønsker og behov. Grundskemaet indeholder en række obligatoriske fag, men eleven har mulighed for at vælge, hvilke faglige fag, som man ønsker. Eleven vælger også individuelt, hvilket valgfag, som man ønsker.

 • Værdigrundlag

  Vores pædagogiske tilgang på Autisme Center Vestsjælland og STU-Anholtvej bygger på en Recovery-orienteret tankegang ud fra Slagelse kommunes socialpsykiatri politik.

  Recovery handler om at opbygge et meningsfyldt og tilfredsstillende liv, defineret af den pågældende person selv, hvad enten der optræder aktuelle eller tilbagevendende symptomer eller udfordringer.

  • Vi ønsker for de unge, at de skal lære at mestre deres eget liv bedst muligt.
  • ”Håb” er centralt for Recovery, og det kan forstærkes ved, at hver enkelt person selv opdager, hvordan han eller hun kan tage mere aktiv kontrol over sit liv.
  • Recovery-processen, som eleven gennemgår og aktivt medvirker i, skal skabe fundamentet for livsmestring og livskvalitet.
  • Recovery arbejder ikke med mennesker, men samarbejder med mennesker.
 • Pædagogiske metoder

  Vi lægger stor vægt på at lave et godt relations arbejde. Den gode relation er grundlæggende for at kunne skabe tillid, tryghed og udvikle et andet menneske på en positiv måde.

  Vi har fokus på medindflydelse og indflydelse på eget liv og hverdag for eleven.
  Vi har fokus på den enkelte unges fysiske og mentale sundhed og trivsel. Trivsel går forud for udvikling og læring.

  Vores fokus på STU-Anholtvej er derfor først og fremmest at vi sammen med eleven finder frem til, hvordan den enkelte kan trives med de udfordringer, de selv mener at måtte have.

  Delagtighed, tydelighed/struktur/forudsigelighed og belastningsbalance er grundstenene i undervisningen for at kunne give eleven en oplevelse af sammenhæng.

  På STU-Anholtvej forsøges der at skabe en autismevenlig undervisning, hvor undervisning og læringskrav er tilpasset elevens særlige evner og udfordringer.

 • Personale

  Personalet på STU-Anholtvej er sammensat af pædagoger, lærere og medhjælpere, der kontinuerligt uddannes inden for området for at sikre størst mulig faglighed i opgaveløsningen.

  Vi samarbejder med professionshøjskoler i den løbende uddannelse af pædagogiske assistenter, pædagoger og skolelærere for at sikre samt skabe et personale på STU, som alle har en viden indenfor den nyeste udvikling omkring undervisning og pædagogik.

 • Faciliteter

  På Anholtvej 3 er der både STU og kollegie. Der er dermed mulighed for at gå på STU og bo på samme adresse.

  På STU-Anholtvej har vi gode fællesfaciliteter, der skaber rammerne for et godt ungdomsmiljø. Her er der mulighed for at deltage i mange relations dannende aktiviteter i pauser/fritiden og vælge ud fra egne interesserer. Vi har f.eks. multibane, bordfodbold, bordtennis, pool, computere, kreativt rum m.m.

  På STU-Anholtvej har vi et E-Sport lokale med 10 velfungerende computere, der opfylder de krav, som der kræves i forhold til gaming.

  Et musiklokale, hvor der er instrumenter og redigeringsstudie, hvor der kan optages musik, video m.m.

  Udendørs har vi græsarealer, multibane og bålhytte, som ofte bliver brugt til fællesaktiviteter.

Siden er sidst opdateret 28. oktober 2020