STU-RV 53

STU - Rosenkildevej 53
 • Formål

  STU er en Særligt tilrettelagt uddannelse for unge mellem 16-25 år, som på nuværende tidspunkt ikke kan tage en ordinær ungdomsuddannelse.

  Den overordnede målsætning på STU – Autisme Center Vestsjælland, er at være et højtspecialiseret tilbud til unge med autisme og andre beslægtede udfordringer. Dette kan være mental retardering, angst, OCD, ADHD eller lign. Fælles er at den studerende skal kunne profitere af det eksisterende tilbud.

  Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår, personlige, sociale og faglige kompetencer, til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Samt få en afklaring på, hvilken beskæftigelse eller uddannelse den unge efterfølgende skal i.

 • Målgruppe

  Unge i STU-RV53, er bevilliget en takst 4 og har stort støtte behov.

  De unge har brug for verbal og visuel støtte, fysisk guidning og hjælp gennem hele skoledagen.

  De unge har i forskellige grader brug for daglig støtte til personlige, praktiske og sociale aktiviteter.

  De unge har ofte kommunikative vanskeligheder, i form af manglende eller begrænset sprog og sprogforståelse.  

 • Hverdagen på STU-RV53

  Der er undervisning mandag til fredag fra kl. 9.00-14.00. I løbet af undervisningsdagen er der indlagt individuelle pauser.

  Skolen følger i store træk Slagelse Kommunes ferieplan (link til ferieplan). Derudover er der max 2 lukkedage henover året, hvor personalet har pædagogiske temadage.

  Der er mødepligt til undervisningen på STU, og du skal melde afbud ved sygdom. Andet fravær skal du aftale med skolen.

 • Faciliteter og rammer

  STU-RV53 ligger på Rosenkildevej 53 med, ca. 30 min gå afstand til Slagelse centrum.

  Der er offentlig transport tæt ved STU. Dertil er der få min. gåafstand til Autisme Center Vestsjællands botilbud.

  STU-RV53 er beliggende i naturskønne omgivelser, med mulig for lange gå- og cykelture uden for meget trafik.

  STU bygningen er fordelt på to etager. Med både små pauserum og større klasselokaler. Bygningen er indrettet, så der skabes et undervisningsmiljø med muligheder for tværfaglighed og relations skabende aktiviteter. Dertil skaber rummene en stor grad af tryghed, ro og struktur, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

  Der er et fælleskøkken, hvor vi underviser i madkundskab og en fællesstue, hvor vi ser nyheder, spiller spil, tegner mm. Derigennem skabes der grundlag for at danne relationer mellem eleverne, gennem et fælles tredje.

  STU har et håndarbejdslokale, som anvendes til udfoldelse af de studerendes kreativitet og styrker deres finmotoriske kompetencer.

  Vi har dertil mulighed for at anvende ACV motionsrum og gymnastiksal, der styrker elevernes kropsbevidsthed og grovmotorik.

  Derudover har ACV et sanseintegrationsrum Snoezelhus. Her arbejder vi med sanseintegration og sænkelse af arousal niveauet for den enkelte.

  Haven i STU indeholder gynger, trampoliner og hængekøjer, som giver mulighed for at styrke den enkeltes motorik og sanseintegration. Dertil er der bålhus, græsplæne, blomsterbede og et drivhus, vi anvender i havelinjen.

 • Undervisning

  Målet for uddannelsen, er at udvide den unges livsmestring og livskvalitet, igennem en recovery orienteret tilgang, så den unge bliver så selvhjulpen og selvstændig i sit eget liv, som overhovedet muligt.

  Dette gøres bl.a. ved, at der i samarbejde med den unge, udarbejdes et individuelt skema, som tager udgangspunkt i den enkeltes mål, interesser og uddannelsesplan.  

  I STU arbejdes der med linjebaserede praktiske og faglige linjefag. Vi arbejder med følgende:

  • Videreførelse af faglige kompetencer mod et praksis orienteret formål
  • Træning af selvhjælp og selvstændighed
  • Styrkelse af selvværd, jeg-opfattelse og realitetsorientering
  • Styrkelse af kommunikative kompetencer
  • Træning af livsfærdigheder i ADL (Almindelig Daglig Læring)
  • Sansebearbejdning

  STU-RV53 tilbyder følgende fag:

  • Motion, svømning og grovmotoriks træning
  • Sanseintegration
  • Trafiksikkerhed og færden i nærmiljøet
  • Læring om miljø, affaldssortering og genbrug
  • Indkøb og pengeforståelse
  • Færden i sociale kontekster inden og uden for STU.
  • Kulturelle og social orienteret udflugter
  • Udeliv og havelinje
  • ADL- Alm. Daglig læring
  • Madkundskab, hygiejne og sundhed
  • Kreativt værksted
  • Musik

  Elevens skoledag og skema er visualiseret med struktur i form af dagsstruktur, rækkefølgestruktur og Boardmaker, der understøtter den enkeltes kommunikations værktøjer og skaber forudsigelighed, genkendelighed og tryghed for den enkelte, hvilket er med til at sænke den enkeltes stressniveau.

   

 • Afklaringsforløb

  STU starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor eleven i samarbejde med en tilknyttet STU-kontaktperson og resten af STU-personalet afklares inden for følgende områder:

  • Hvordan ser eleven sig selv i et fremtidigt voksenliv, herunder evt. uddannelse og beskæftigelse.
  • Elevens personlige og sociale kompetencer
  • Elevens faglige standpunkt
  • Hvilke kompetencer eleven besidder i forhold til almindelige dagligdags gøremål og selvstændig livsførelse.

  Afklaringsforløbet skal sikre, at eleven får et individuelt tilrettelagt STU forløb, der er skræddersyet elevens kompetencer, ønsker, drømme og muligheder.

 • Uddannelsesplan

  Efter afklaringsforløbet udarbejdes en uddannelsesplan for det første år, hvor der opstilles personlige, sociale, faglige og praktikmæssige mål, som eleven ønsker at opnå. Målene skal som udgangspunkt have en sammenhæng til de overordnede mål, som står i indstillingspapirerne, der blev lavet inden opstart på STU.

  Uddannelsesplanen laves i samarbejde med eleven og STU-kontaktpersonen. Herefter afholdes et UU-møde, hvor eleven, forældre, STU, UU-vejledere m.fl. deltager. Det er UU-vejlederen, som skal godkende målene.

  Elevens uddannelsesplan bliver revideret mindst en gang årligt. Når uddannelsen afsluttes, modtager eleven et kompetencebevis.